fk_oleksandriya_audyt.vysnovok_iz_fin._zvitnistyu_2018_pershyy_povnyy_komplekt.pdf